කල් යන සඳුන් මාලිංග නඩු තීන්දුව නැවත ජනවාරි 09 වනදා ට...
  
Share |   


                                 

කන්දකැටිය පොලිසිය විසින් කෘර අමානුෂික ලෙස වධහිංසාව ලක්කර ඝාතනය කරනු ලැබූ සඳුන් මාලිංග මහතා වෙනුවෙන්, නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් මහාධිකරණයේ නඩු අංක
HC-01/2015 යටතේ අධිචෝදනා ගොණුකරන ලදී. එහි තීන්දුව 2016 නොවැම්බර් 29 දින ලබාදීමට බදුල්ල මහාධිකරණය නියම කොට තිබූ අතර, නැවතත් ලබන ජනවාරි 09 වනදා නඩුව කැඳවන ලෙස මහාධිකරණය එදින නියෝග කළේය.

ඒ එදින පැමිණිලිකාර පාර්ශවය වෙනුවෙන් පෙනීසිටින රජයේ නීතිඥ වරයා නොපැමිණීම හේතුවෙනි. කෙසේ වෙතත් මෙම නඩුව නැවත 2017 ජනවාරි 09 වන දිනට කල් දැමීමට බදුල්ල මහාධිකරණය තීරණය කලේය. දීර්ඝ නඩුවාර ගණනාවකින් අනතුරුව එදින එහි තීන්දුවද ලබා දීමට නියමිතය.Posted Date :

2017-01-03


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors