අවතැන්වුවන්ගේ ඡන්ද අයිතිය සඳහා වූ පනත් කෙටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය.
  
Share |   


                                  

උතුරු පළාතේ අවතැන්වූවන්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ලබාදීම සඳහා සකස් කල නව පනත් කෙටුම් පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සහ ගැසට් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර සකස් කල පනතේ කාලසීමාව 2015 වසරේ වූ අතර, එහිදී පත්කරනු ලැබූ අමාත්‍ය අනු කමිටුව විසින් නව පනත් කෙටුම්පත සකස් කරනු ලැබිණි.

 Posted Date :

2017-01-04


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors