නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා විවාදය කල් දමයි
  
Share |   


                                 

අද පෙරවරුවේ රැස්වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කමිටුව විසින් මේ මස 9/10/11 තෙදින තුල නියමිතව තිබු යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිලිබඳ විවාදය කල් දමා තිබෙන අතර, නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුව මඟින් සකස් කරන අතුරු වාර්තාව ද අධ්‍යනය කර එකඟතා ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව එය විවාදයට ගැනීමට සුදුසු බවට එහිදී  එකඟ වී ඇත.

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අනුකමිටු හයක් පත් කර තිබු අතර එම කමිටු වල වාර්තා පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට භාරදෙනු ලැබීය.Posted Date :

2017-01-05


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors