සිරී හෙට්ටිගේ වෙනුවට පී . එච් මනතුංග
  
Share |   


                                 

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ හිටපු සභාපති සිරී හෙට්ටිගේ මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ හිස්ව තිබු සභාපති ධුරය සඳහා පොලිස් කොමිසමේ හිටපු ජේෂ්ඨ සාමාජිකයකු වන පී . එච් මනතුංග මහතා පත් කර තිබේ.

පී . එච් මනතුංග මහතා එම ධුරයට පත් කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් තීරණය කර එය ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය සඳහා යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව අද පස්වරුවේ ජනාධිපති තුමා විසින් පත්වීමේ ලිපිය ඒ මහතා හට ලබාදී තිබේ.Posted Date :

2017-01-18


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors