ලංකාවට අවශ්‍ය අධිකරණමය සංශෝධන ඇතුලත් වාර්තාවක්
  
Share |   


2016 අප්‍රේල් 29 වන දින ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආරාධනය මත එක්සත් ජාතීන්ගේ වදහිංසාව හා අනෙකුත් කෘෘර අමානුෂික ක්‍රියාවන් හා දඩුවම් සම්බන්ධව විශේෂ වාර්තාකරැ වන ෂොන් ඊ මැන්ඩියාස් මහතා හා එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලයේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ හා නීතිඥයන්ගේ ස්වාධීනත්වය පිලිබඳ සුවිශේෂ වර්තකාරිය වන මොනිකා පිටෝ මහත්මිය ශ්‍රීලංකාවට පැමිණියායා.


ඔවුන් මැයි 07 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ගත කරමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ඇතුලු සමහර අමාත්‍යවරැන්, ආන්ඩුකාරවරැන්, නීතිපති, විනිසුරැවන් ඇතිලු නීති ක්ෂේත්‍රෙය් ප්‍රධානීන් හා ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවන්හි කොමසාරිස්වරැන් මුණැගසී තොරතුරැ ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වධහිංසාවේ වර්තමාන තත්ත්වයත් හා   විනිසුරන්, නීතිඥයන් හා නීති නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්යවන් පිළිබදව අධ්‍යයනයක නියැලෙන ලදී.

එම සංචාරයෙන් පසුව මේ සම්බන්ධව ඔවුන්ගෙ නිරීක්ෂණ ඇතුලත් විශේෂ වාර්තා දෙකක් නිකුත්කරනු ලැබු අතර, ඉන් වදහිංසාව හා අනෙකුත් කෘෘර අමානුෂික ක්‍රියාවන් හා දඩුවම් සම්බන්ධව වාර්තාව මුලින්ම නිකුත් විය.

ලංකාවට අවශ්‍ය අධිකරණමය සංශෝධන ඇතුලත් එහි දෙවැනි වාර්තාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලයේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ හා නීතිඥයන්ගේ ස්වාධීනත්වය පිලිබඳ සුවිශේෂ වර්තකාරිය වන මොනිකා පිටෝ විසින් පසුගියදා නිකුත් කරනු ලැබීය. ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසම විසින් එම වාර්තාව සිංහලට පරිවර්තනය කර තිබේ. පහත සැබදියාව හරහා ඔබට ඊට පිවිසිය හැක.

http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/pdf/ahrc-stm-067-2017-01.pdf

Posted Date :

2017-06-29


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors