ජෝර්දාන ගෘහ සේවයේදී මිය ගිය කත වෙනුවෙන් වන්දි
  
Share |   



2014 වර්ෂයේදී, ජෝර්දානයේ ගෘහසේවයේ නිරතව සිටියදී වධහිංසාවට ලක්ව අමානුෂික අන්දමින් ඝාතනයට ලක්වූ ඩබ්.ඒ. දීපිකා චාන්දනී මහත්මිය වෙනුවෙන් එම මහත්මියගේ පවුලේ ඥාතීන් වෙත වන්දි මුදලක් ප්‍රධානය කිරීමට පසුගියදා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් කටයුතු කරන ලදී. ඒ අනුව රුපියල් දොළොස් ලක්ෂ තිස් හයදහස් හයසීයක (1,236,600.00) මුදලක් එලෙස වන්දි වශයෙන් හිමි විය.


දීපිකා මහත්මියට වූ අසාධාරණය පිළිබඳව ඇගේ සැමියා වූ විජේසිංහ මහතා හා ඇයගේ පියා වූ ඩබ්.පී. අමරසිංහ මහතා විසින් රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානය දැනුවත් කළ අතර, එම පැමිණිල්ල මත වහාම ක්‍රියාත්මක වූ රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානය විසින් එම පැමිණිල්ල පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන්ව දැනුවත් කරන ලදී.








මිය ගිය දීපිකා චාන්දනී මහත්මියගේ පියා විසින් රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානය වෙත ස්තුති කර   එවන ලද ලිපිය.




එම සිදුවීම සම්බන්ධව රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානය විසින් විශාල ප්‍රචාරණයක් ලබා දෙන ලදී. ඊට රජයේ වගකිව යුතු පාර්ශවයන්ගෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයන් හිමි වූ අතර, ඒ අනුව දීපිකා මහත්මිය වෙනුවෙන් අයගේ පවුලේ ඥාතීන්ට වන්දි මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදී.


Posted Date :

2017-07-08


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors