ගතවූ මාස කීපය තුල පොලිසියට එරෙහිව පැමිණිලි 600!
  
Share |   මෙම වසරේ ගත වු මාස කිහිපය තුළ පොලිසියට එරෙහිව පැමිලි 600ක් ජාතික පොලිස් කොමිසම වෙත ලැබී ඇති බවත්, පොලිසිය පක්ෂග්‍රාහීව ක්‍රියා කිරීමනීතිය හරිහැටික්‍රියාත්මක නොකිරීමසහ බලය අයුතු ලෙස යොදාගෙන ක්‍රියාකිරීමයන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන්මෙම පැමිලි ලැබී ඇති බව ජාතික පොලිස් කොමිසමසඳහන් කරයි.

පසුගිය වසර තුළ පොලිසියට එරෙහිව පැමිලි 1800 ක් කොමිසම වෙත ලැබුණු  බවද පොලිස් කොමිසම පවසයි.


Posted Date :

2017-07-10