ගතවූ මාස කීපය තුල පොලිසියට එරෙහිව පැමිණිලි 600!
  
Share |   මෙම වසරේ ගත වු මාස කිහිපය තුළ පොලිසියට එරෙහිව පැමිලි 600ක් ජාතික පොලිස් කොමිසම වෙත ලැබී ඇති බවත්, පොලිසිය පක්ෂග්‍රාහීව ක්‍රියා කිරීමනීතිය හරිහැටික්‍රියාත්මක නොකිරීමසහ බලය අයුතු ලෙස යොදාගෙන ක්‍රියාකිරීමයන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන්මෙම පැමිලි ලැබී ඇති බව ජාතික පොලිස් කොමිසමසඳහන් කරයි.

පසුගිය වසර තුළ පොලිසියට එරෙහිව පැමිලි 1800 ක් කොමිසම වෙත ලැබුණු  බවද පොලිස් කොමිසම පවසයි.


Posted Date :

2017-07-10


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors