නීතිය නමපු නැමිල්ලට පොලිස්පති ජාත්‍යන්තරයට
  
Share |   

World HRD Congress 2017 වසරේ ලංකාවේ හොඳම සේවා යෝජකයා ලෙස පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාව තෝරාගෙන තිබෙන අතර, ඒ වෙනුවෙන් ඔහුට හිමි සම්මානය පිරිනැමුණි. ලෝකයේ පිළිගත් මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඇගයුම් ආයතනයක් වන World HRD Congress යනු ඉන්දියාවේ මුම්බායිහි මූලස්ථානය කොටගත් ලාභ නොලබන ආයතනයකි.වසර 25ක් තිස්සේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය සම්බන්ධ විමර්ශනය කරන ආයතනයකි.

ජීවිතයේ එක්වරක් පමණක් මෙවැනි සම්මානයක් කෙනෙකුට පිරිනමන බව එම ආයතනය දන්වා ඇත.මෙම සම්මානය ලබාදුන් අවස්තාවේ එම ආයතනය ශ්‍රී ලංකා පොලිසියද ඇගයීමට භාජනය කර තිබේ.Posted Date :

2017-07-13


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors