මීගමු බන්ධනාගාර නිලාධාරීන්ගේ අපරාධ රැසක් හඬ පටයක් සමඟ එළියට!
  
Share |   


මීගමුව බන්ධනාගාරය තුල බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් සිදුකරන ලබන අමානුෂික පහරදීම් ඇතුළු අපරාධ ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර රැඳවියකු විසින් කළ ප්‍රකාශයක හඬ පටයක් මේ වන විට අන්තර්ජාලට මුදාහැර තිබේ. මෙහිදී බන්ධනාගාර රෝහල තුළදී නිලධාරීන්ගේ නොසැලකිලිමත් කම හේතුවෙන් මෙම මාසය තුලදී මරණ තුනක් සිදුවූ බවද සඳහන් වේ.

පසුගියදා දිවූලපිටිය පොලිසිය විසින් පහරදීමෙන් මියගිය පුද්ගලයාගේ මරණයද බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් නිසි සැලකිල්ලක් නොදැක්වීම හේතුවෙන් සිදුවූ බවද මෙම හඬ පටයෙන් පැහැදිලිවන අතර, නිලධාරීන්ගේ නම් සහ තනතුරු මෙහිදී පැහැදිළිවම සඳහන්වේ.

එම හඬ පටය පහතින්....Posted Date :

2017-10-24


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors