ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ මහජන පැමිණිළි විමර්ශන රීතීන් සංශෝධනයට...
  
Share |   


ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව විසින් එම කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබෙන මහජන පැමිණිලි වලට අදාළව මහජන පැමිණිලි විමර්ශන රීතීන් සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු යොදමින් සිටී. මීට අදාළව රීති කෙටුම්පත් අවස්ථාවේ පැවති කමිටු සඳහා රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානය නියෝජන කරමින් ප්‍රසංග ප්‍රනාන්දු මහතා සහභාගි වනු ලැබීය. මෙම රීති මගින් ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව මහජන පැමිණිලි ලද විට ක්‍රියාත්ම්ක විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව සඳහන් වේ. වර්තමානය වනවිට 2012 අගෝස්තු මස 10 වන දින අංක 1770/19 දරණ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මහජන පැමිණිලි රීතීන් ක්‍රියාත්මක වේ.

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව විසින් කෙටුම්පත් කරන ලද මහජන පැමිණිලි විමර්ශන රීති පිළිබඳව සිවිල් සංවිධානයක් ලෙස රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානයේ සහ සංවිධාන 20 කින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකාවේ වධහිංසාවට එරෙහි කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රතිචාරය සහ යෝජනා ඇතුලත් ලිපියක් රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානය විසින් පසුගියදා ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

එම ලිපිය පහතින්...

Posted Date :

2017-10-26


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors