“ආගමික සහජීවනය සඳහා සාමුහික මැදිහත් වීම”
  
Share |   


 බහුත්වවාදය සහ නීතියේ ආධිපත්‍යයෙහි රාමුව තුල ආගමික සහජීවනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සාම මණ්ඩලය (NPC) මුලිකත්වයෙන් හා රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් සංවිධානයේ මැදිහත් වීමෙන් “ආගමික සහජීවනය සඳහා සාමුහික මැදිහත් වීම” නමින් වූ ව්‍යාපෘතිය මීගමුව ප්‍රාදේශීය කොට්ඨාසයට හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහන අද (19) දින කටුනායකදී පැවැත්වීය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් වව්නියාව, මන්නාරම, අකුරණ, අඩ්ඩාලච්චේනය, බේරුවල, මීගමුව, වැලිගම, සහ මහියංගනය යන තෝරාගත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයන් 8හි ආගමික නායකයින්, ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන්, පොලිස් නිලධාරීන් හා සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විත ප්‍රාදේශීය අන්තර් ආගමික කමිටු පිහිටු වීමට බලාපොරොත්තුවේ.

බහුත්වවාදය හා නීතියේ ආධිපත්‍ය වෙනුවෙන් දක්වන කැපවීම ශක්තිමත් කරමින් ආගමික විශ්වාසයන් ප්‍රායෝගික භාවිතයට අවශ්‍ය යහපත් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය සාමුහික ප්‍රාදේශීය මැදිහත් වීම නිර්මාණය කිරීම හා අන්තර් ආගමික සංවාද මඟින් අන්තර් ආගමික හා අන්තර් ජනවාර්ගික සහජීවනය පිණිස බහුත්වවාදී රාමුවක් තුළ ආගමික නිදහසට ඇති අයිතිය වෙනුවෙන් ප්‍රාදේශීය සහ ජාතික තලයන් හී උද්දේශනය සඳහා ජවය සැපයීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වේ.Posted Date :

2017-12-20


  
  Latest Video
  Other Videos
  More Videos
  Find us on facebook
  Archives
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
  Latest visitors