ක්ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය ලබා දීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ජනයාගේ ආර්ථිකය සහ ජිවන තත්තවය කෙරෙහි ඇති කර තිබෙන බලපෑම.

 - December 21st, 2021 - 

ක්ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය ලබා දීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ජනයාගේ ආර්ථිකය සහ ජිවන තත්තවය කෙරෙහි ඇති කර තිබෙන බලපෑම.

Download

 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

අපි හම්බකරගත්තත් අපිට කන්න නෑ ඩොලර් ඕන

Featured Video Play Icon

දහම්රත්නගේ ඔලුකට්ට කුඩුකල කළුතර පොලිසිය

Facebook Page