ක්ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය ලබා දීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ජනයාගේ ආර්ථිකය සහ ජිවන තත්තවය කෙරෙහි ඇති කර තිබෙන බලපෑම.

 - December 21st, 2021 - 

ක්ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය ලබා දීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ජනයාගේ ආර්ථිකය සහ ජිවන තත්තවය කෙරෙහි ඇති කර තිබෙන බලපෑම.

Download

 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථාන වෙත ආපසු හැරී බලමු! | Right to Life Human rights center

Featured Video Play Icon

තිත්ත කළුවර | ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටුණු රටක ඉරණම් කතාව | Sinhala Documentary

Facebook Page

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil