ක්ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය ලබා දීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ජනයාගේ ආර්ථිකය සහ ජිවන තත්තවය කෙරෙහි ඇති කර තිබෙන බලපෑම.

 - December 21st, 2021 - 

ක්ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය ලබා දීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ජනයාගේ ආර්ථිකය සහ ජිවන තත්තවය කෙරෙහි ඇති කර තිබෙන බලපෑම.

Download

 

Advertisement

Videos

Waligama Death | police torture in sri lanka | වැලිගම අභිරහස

Featured Video Play Icon

චෙක් පොයින්ට් | human rights violations | police torture

Facebook Page