වධහිංසනයට දණ්ඩන ලබාදීමේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ කෙටි විග්‍රහය.

 - December 21st, 2019 - 

Download

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථාන වෙත ආපසු හැරී බලමු! | Right to Life Human rights center

Featured Video Play Icon

තිත්ත කළුවර | ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටුණු රටක ඉරණම් කතාව | Sinhala Documentary

Facebook Page

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil