වධහිංසනයට දණ්ඩන ලබාදීමේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ කෙටි විග්‍රහය.

 - December 21st, 2019 - 

Download

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

අපි හම්බකරගත්තත් අපිට කන්න නෑ ඩොලර් ඕන

Featured Video Play Icon

දහම්රත්නගේ ඔලුකට්ට කුඩුකල කළුතර පොලිසිය

Facebook Page