වධහිංසනයට දණ්ඩන ලබාදීමේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ කෙටි විග්‍රහය.

 - December 21st, 2019 - 

Download

Advertisement

Videos

Waligama Death | police torture in sri lanka | වැලිගම අභිරහස

Featured Video Play Icon

චෙක් පොයින්ට් | human rights violations | police torture

Facebook Page