“අවනීතියේ භීතිකාව නැවතත් ඇතිවෙමින් පවතිනවා” – මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරිනී කුමුදුනී සැමුවෙල් මහ�

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

පුවත්පත් මණ්ඩලය කැලෑ උසාවියක් – K Sanjeewa

Featured Video Play Icon

ජිනීවා සමුලුවට දෙපැත්තෙන්ම බර ආයුධ

Facebook Page