නඩු ප්‍රමාදයට වගකිය යුත්තේ අධිකරණය නොව, නීතිඥවරු හා නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුවයි – නීතිඥ ලක්ෂාන�

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

ඇමතිතුමනි, මෙන්න තවත් පොලිස් ඝාතනයක්!

Facebook Page