නිවසේදී මව්පියන්ගෙන්, පාසැලේදී ගුරුවරුන්ගෙන්, සමාජයේ විවිධ පුද්ගලයින්ගෙන් වධහිංසාව සිදුවෙන

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

ඇමතිතුමනි, මෙන්න තවත් පොලිස් ඝාතනයක්!

Facebook Page