පවතින පාලනය තුල අධිකරණය කෙරෙහි විශ්වාසයක් තැබිය හැක – ප්‍රසංග ප්‍රනාන්දු

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

දරුවෙකුගේ කන පැලූ ගුරුවරයාට අධිකරණයෙන් දුන් තීන්දුව

Featured Video Play Icon

Lasantha Jagath Kumara Torture | පොලීසියේ අවම බලය බිලිගත් ජගත් කුමාර

Facebook Page