පුද්ගලයකු සතු ” කයක් නොමැති මනසකුත් නෑ, මනසක් නොමැති කයකුත් නෑ” – වෛද්‍ය තාරක ප්‍රනාන්දු

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

පුවත්පත් මණ්ඩලය කැලෑ උසාවියක් – K Sanjeewa

Featured Video Play Icon

ජිනීවා සමුලුවට දෙපැත්තෙන්ම බර ආයුධ

Facebook Page