පුද්ගලයකු සතු ” කයක් නොමැති මනසකුත් නෑ, මනසක් නොමැති කයකුත් නෑ” – වෛද්‍ය තාරක ප්‍රනාන්දු

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

“සමරිසි අයිතීන්” ලංකාව සහ ලෝකය | LGBT Rights

Featured Video Play Icon

ගොකරැල්ල කාංචන ප්‍රදීප් සිසුවාගේ කතාව | Police torture

Facebook Page