සාක්ෂිකරුවන් අතිශයෝක්තියෙන් ප්‍රකාශ ලබා දීම, නඩු අසාර්ථක වීමට හේතුවක්! – නීතිඥ උපුල් කුමාරප්ප�

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

ඇමතිතුමනි, මෙන්න තවත් පොලිස් ඝාතනයක්!

Facebook Page