“2019 මානව හිමිකම් කොමිසම ඉදිරිපත් කල වාර්තාව ගැන කණගාටුයි.”

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

ඇමතිතුමනි, මෙන්න තවත් පොලිස් ඝාතනයක්!

Facebook Page