“අවනීතියේ භීතිකාව නැවතත් ඇතිවෙමින් පවතිනවා” – මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරිනී කුමුදුනී සැමුවෙල් මහ�

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

දහම්රත්නගේ ඔලුකට්ට කුඩුකල කළුතර පොලිසිය

Featured Video Play Icon

රඹුක්කන චමින්ද ලක්ෂාන්ගේ මරණය ඝාතනයක්

Facebook Page