අළුත්ගම තාරික්ට යුක්තිය ඉටුවේද? දර්ගා නගරයේදී පොලිස් ප්‍රහාරයට ලක් වූ තාරික් අහමඩ්ගේ කතාව!

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

දහම්රත්නගේ ඔලුකට්ට කුඩුකල කළුතර පොලිසිය

Featured Video Play Icon

රඹුක්කන චමින්ද ලක්ෂාන්ගේ මරණය ඝාතනයක්

Facebook Page