කල් ඉකුත්වූ කඳුළු ගෑස් නිසා මරණයට පත් වූ ජාලිය පුෂ්පකුමාරගේ බිරිඳ කතා කරයි | Jaliya pushpakumara

 - November 2nd, 2022 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථාන වෙත ආපසු හැරී බලමු! | Right to Life Human rights center

Featured Video Play Icon

තිත්ත කළුවර | ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටුණු රටක ඉරණම් කතාව | Sinhala Documentary

Facebook Page

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil