නඩු ප්‍රමාදයට වගකිය යුත්තේ අධිකරණය නොව, නීතිඥවරු හා නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුවයි – නීතිඥ ලක්ෂාන�

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

දහම්රත්නගේ ඔලුකට්ට කුඩුකල කළුතර පොලිසිය

Featured Video Play Icon

රඹුක්කන චමින්ද ලක්ෂාන්ගේ මරණය ඝාතනයක්

Facebook Page