“නාවික හමුදාපතිගේ හැසිරීම දකුණු ඉන්දියානු චිත්‍රපටිවල මැරයෙක් වගේ!” බාහු කියයි.

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

දහම්රත්නගේ ඔලුකට්ට කුඩුකල කළුතර පොලිසිය

Featured Video Play Icon

රඹුක්කන චමින්ද ලක්ෂාන්ගේ මරණය ඝාතනයක්

Facebook Page