නිවසේදී මව්පියන්ගෙන්, පාසැලේදී ගුරුවරුන්ගෙන්, සමාජයේ විවිධ පුද්ගලයින්ගෙන් වධහිංසාව සිදුවෙන

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Waligama Death | police torture in sri lanka | වැලිගම අභිරහස

Featured Video Play Icon

චෙක් පොයින්ට් | human rights violations | police torture

Facebook Page