නිවසේදී මව්පියන්ගෙන්, පාසැලේදී ගුරුවරුන්ගෙන්, සමාජයේ විවිධ පුද්ගලයින්ගෙන් වධහිංසාව සිදුවෙන

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

අත්අඩංගුවට ගැනීම් කරන්නේ පොහොට්ටු කණ්ඩායම් කියන විදියට

Featured Video Play Icon

දහම්රත්නගේ ඔලුකට්ට කුඩුකල කළුතර පොලිසිය

Facebook Page