පුද්ගලයකු සතු ” කයක් නොමැති මනසකුත් නෑ, මනසක් නොමැති කයකුත් නෑ” – වෛද්‍ය තාරක ප්‍රනාන්දු

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

කන්දෙකැටිය පොලීසිය ඝාතනය කළ “සඳුන් මාලිංග” | Sandun Malinga

Featured Video Play Icon

අපිත් ණයයි, රටත් ණයයි, දෙවි පිහිටයි! | Microfinance crisis

Facebook Page