පුද්ගලයකු සතු ” කයක් නොමැති මනසකුත් නෑ, මනසක් නොමැති කයකුත් නෑ” – වෛද්‍ය තාරක ප්‍රනාන්දු

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

දහම්රත්නගේ ඔලුකට්ට කුඩුකල කළුතර පොලිසිය

Featured Video Play Icon

රඹුක්කන චමින්ද ලක්ෂාන්ගේ මරණය ඝාතනයක්

Facebook Page