“පොලිස් නිලධාරීන් බීමත්ව වධහිංසා කිරීමෙන් තෘප්තියක් ලබනවා” – ප්‍රසංග ප්‍රනාන්දු

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

අත්අඩංගුවට ගැනීම් කරන්නේ පොහොට්ටු කණ්ඩායම් කියන විදියට

Featured Video Play Icon

දහම්රත්නගේ ඔලුකට්ට කුඩුකල කළුතර පොලිසිය

Facebook Page