ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා අපචාර පිළිබඳව කෙටි විග්‍රහය.

 - December 20th, 2021 - 

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා අපචාර පිළිබඳව කෙටි විග්‍රහය.

Download

Advertisement

Videos

Waligama Death | police torture in sri lanka | වැලිගම අභිරහස

Featured Video Play Icon

චෙක් පොයින්ට් | human rights violations | police torture

Facebook Page