ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා අපචාර පිළිබඳව කෙටි විග්‍රහය.

 - December 20th, 2021 - 

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා අපචාර පිළිබඳව කෙටි විග්‍රහය.

Download

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

අපි හම්බකරගත්තත් අපිට කන්න නෑ ඩොලර් ඕන

Featured Video Play Icon

දහම්රත්නගේ ඔලුකට්ට කුඩුකල කළුතර පොලිසිය

Facebook Page