හිගන්නාගේ තුවාලයවන් ශ‍්‍රී ලංකාවේ අඳ ගොවි ගැටලුව

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Waligama Death | police torture in sri lanka | වැලිගම අභිරහස

Featured Video Play Icon

චෙක් පොයින්ට් | human rights violations | police torture

Facebook Page