“2019 මානව හිමිකම් කොමිසම ඉදිරිපත් කල වාර්තාව ගැන කණගාටුයි.”

 - December 10th, 2020 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

දහම්රත්නගේ ඔලුකට්ට කුඩුකල කළුතර පොලිසිය

Featured Video Play Icon

රඹුක්කන චමින්ද ලක්ෂාන්ගේ මරණය ඝාතනයක්

Facebook Page