හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මානව හිමිකම් ක්‍රියාදරයින් දැනුවත් කරයි

Right to life මානව හිමිකම් සංවිධානයට අනුබද්ධිත හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධානය කෙරුණු මානව හිමිකම්,මිනිස් මූලික අයිතිවාසිකම්  සහ රටේ පවත්නා වත්මන් තත්වය පිලිබද හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මානව හිමිකම් නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පෙරේදා (13) දවස පුරා අම්බලන්තොටදී පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සදහා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය පුරා විසිරී සිටින මානව හිමිකම් ක්‍රියාදරයින් පිරිසක් එක්ව සිටි අතර …

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මානව හිමිකම් ක්‍රියාදරයින් දැනුවත් කරයි Read More »