මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරියට ලැබුණු බලය | Sunanda deshapriya | Geneva

 - April 2nd, 2021 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

Lasantha Jagath Kumara Torture | පොලීසියේ අවම බලය බිලිගත් ජගත් කුමාර

Featured Video Play Icon

රජය කියනදේ ජනතාවට විශ්වාස නෑ | Dr. Sankalpa Marasighe | @Aithiya Media

Facebook Page