ඇමතිතුමනි, මෙන්න තවත් පොලිස් ඝාතනයක්!

 - May 31st, 2021 - 

Advertisement

Videos

Waligama Death | police torture in sri lanka | වැලිගම අභිරහස

Featured Video Play Icon

චෙක් පොයින්ට් | human rights violations | police torture

Facebook Page