තොරතුරු දැන ගැනීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය.

 - September 27th, 2021 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

අත්අඩංගුවට ගැනීම් කරන්නේ පොහොට්ටු කණ්ඩායම් කියන විදියට

Featured Video Play Icon

දහම්රත්නගේ ඔලුකට්ට කුඩුකල කළුතර පොලිසිය

Facebook Page