තොරතුරු දැන ගැනීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය.

 - September 27th, 2021 - 

Advertisement

Videos

Waligama Death | police torture in sri lanka | වැලිගම අභිරහස

Featured Video Play Icon

චෙක් පොයින්ට් | human rights violations | police torture

Facebook Page