මනුෂ්‍යයින් අමනුෂ්‍යයින් කරන ලංකාවේ බන්ධනාගාර, Prison in Sri Lanka that makes inmates in human beings

 - August 15th, 2021 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

මානව හිමිකම් ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථාන වෙත ආපසු හැරී බලමු! | Right to Life Human rights center

Featured Video Play Icon

තිත්ත කළුවර | ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටුණු රටක ඉරණම් කතාව | Sinhala Documentary

Facebook Page

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil