වැදි ජනයාගේ සටන්කාමී ඉතිහාසයට අපි නිසි තැන දුන්නේ නෑ

 - April 30th, 2021 - 

Advertisement

Videos

Waligama Death | police torture in sri lanka | වැලිගම අභිරහස

Featured Video Play Icon

චෙක් පොයින්ට් | human rights violations | police torture

Facebook Page