මහ පාරේ යකා නැටූ පිස්තෝල රාලහාමි | Police Torture | Violence

 - February 7th, 2022 - 

Advertisement

Videos

Featured Video Play Icon

දහම්රත්නගේ ඔලුකට්ට කුඩුකල කළුතර පොලිසිය

Featured Video Play Icon

රඹුක්කන චමින්ද ලක්ෂාන්ගේ මරණය ඝාතනයක්

Facebook Page