හදිසි නීතිය වැඩ කරන ජනතාවට එල්ලවුණු විශාලම මර්දනීය ලියවිල්ලක් – කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානය

හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය වැඩ කරන ජනතාවට මරන වරෙන්තුවක් බවත් , සූරා කන්නන්ට පෙම්හසුනක් බවත් කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානයේ සංවිධායක ලේකම්, දුමින්ද නාගමුව මහතා පවසයි. ඒ් මහතා පවසන්නේ  හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක කර බඩු මිල පාලනයට මැදිහත් වනවා යයි කියමින් පසුගිය අගෝස්තු තිස් වෙනිදා නිකුත් කල අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය හරහා මේ රටේ වැඩකරන ජනතාවගේ …

හදිසි නීතිය වැඩ කරන ජනතාවට එල්ලවුණු විශාලම මර්දනීය ලියවිල්ලක් – කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානය Read More »